نقلیه سبک

نقلیه سبک این شرکت در سرچشمه و رفسنجان متشکل از235 خودرو بوده که کار سرویس دهی داخل مجتمع مس و شهرهای استان کرمان و حتی ماموریتهای برون استانی را انجام می دهد.

نزدیک به 400 دستگاه خودرو سواری

نقلیه سبک این شرکت در سرچشمه و رفسنجان متشکل از235 خودرو بوده که تعداد 127 دستگاه خودرو سواری اعم ازسوزوکی ویتارا، پژوپارس، پژو 405، سمند و تعداد108دستگاه انواع خودرو وانت اعم ازپیکاپ، ریچ ،مزدا تک کابین، وانت تک کابین کارا ونیسان که کار سرویس دهی داخل مجتمع مس وشهرهای استان کرمان و حتی ماموریتهای برون استانی به اقصی نقاط ایران راانجام می دهد.

- سرویس دهی خودروهای سبک شامل
1-سرویس های داخلی 2-سرویس های ماموریتی درون استانی 3- سرویس های فرودگاه و پروازی 4- سرویس های ماموریتی برون استانی 5-سرویس های ایاب و ذهاب سرپرستان ورؤسا ومدیران و مجریان به شهرهای کرمان، رفسنجان، پاریز، سیرجان، شهربابک و خاتون آباد

1- سرویس های داخلی بین شهرک و کارخانه و داخل مجموعه کارخانه به صورت موردی و دراختیاری بوده که به صورت 24ساعته ازساعت 7صبح همه روزه تا ساعت 7صبح روزبعد پاسخکوی درخواست های داخلی می باشد.

 2- سرویس های ماموریتی درون استانی شامل درخواست های سیستمی